• ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
yorum ikonu
2016 Gelinlik Koleksiyonları | Mor Mendil - Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık: […] 2016 Kabarık Gelinlik Modelleri […]
2015-07-23 22:12:31
yorum ikonu
2016 Gelinlik Koleksiyonları | Mor Mendil - Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık: […] 2016 Gelinlik Modelleri […]
2015-07-23 22:11:17
yorum ikonu
Yanındayız Doğu Türkistan | Mor Mendil - Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık: […] Bu Günler de Doğu Türkistan […]
2015-06-30 22:35:32
ASTROLOJİ
 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
Aniden meydana gelen olaylar duygular?n?z? de?i?tirebilir ve duygusal karma?a hissedebilirsiniz. Daha önce de?er vermedi?iniz konular ?imdi dikkatinizi çekecek, ancak abart?l? davran??larda bulunmaktan kaç?nmal?s?n?z. Ayr?ca baz? ?eylere oldu?undan daha fazla de?er vermi? oldu?unuzu dü?ünebilirsiniz. Veya de?erli ve sizi destekleyenleri küçümsemeniz mümkün. Duygular?n?z?n dalgalanaca?? bir gün ve sorunlar? büyütmekten kaç?nman?z gerekiyor. ?steklerinizi gerçekle?tirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve sab?rs?zl?k hissedebilirsiniz. Davetler ve alaca??n?z teklifler sizi heyecanland?racak.
BOĞA BURCU YORUMU
Güne keyifli ba?layacaks?n?z ve kendinizi ?ansl? hissedeceksiniz. Özellikle sayg? duydu?unuz ki?ilerin sizi destekledi?ini anlayabilirsiniz ve farkl? çevreler ile ili?kilerinizi güçlendirebilirsiniz. Yabanc?lar ile i?birli?i yapabilirsiniz ve ho? f?rsatlar ile kar??la?abilirsiniz. Kendinizi yenilemek istedi?iniz bir dönemdesiniz ve isteklerinizi gerçekle?tirmek için stratejinizi de?i?tirebilir ve projelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Parasal ihtiyaçlar veya önemsedi?iniz ki?ilerin davran??lar? üzerinizde bask? duygusu uyand?rabilir fakat bugün kendinizi daha güçlü ve iyi hissedeceksiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Baz? kar???kl?klar olabilir fakat projelerinizi gerçekle?tirmek için kararl? davranacaks?n?z ve konusunda uzman olan ki?iler ile görü?eceksiniz. Çe?itli seminerler ve e?itim programlar?na kat?labilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilirsiniz veya organizasyonlara davet edilebilirsiniz. ?imdiye kadar yapm?? oldu?unuz i?lerin d???nda çok farkl? konulara ilgi duyabilirsiniz ve giri?imde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. ?leti?im trafi?iniz hareketli olacak. Bu arada i?ler yava? geli?ebilir fakat kararl? bir biçimde sürdürmeyi ba?aracaks?n?z.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Yo?un duygular hissederek güne ba?layacaks?n?z ve kar??la?t???n?z baz? olaylar bilinçalt?n?z? uyand?racak. Eviniz ile ilgilenebilirsiniz veya i? yerinizde baz? düzenlemeler yapabilirsiniz. Daha önce ba?lam?? oldu?unuz i?ler ile ilgili baz? kar???kl?klar ç?km?? olabilir ve sizin istekleriniz artm?? olabilir. Seyahatler ve çe?itli organizasyonlar yapmak keyfinizi yerine getirecek. Parasal konulara yönelik çal??malar?n?z? h?zland?rmak isteyeceksiniz ancak isteklerinizi gerçekle?tirmek için kendinizi fazla zorlamay?n. Önemsedi?iniz ki?iler ve sayg? duydu?unuz çevreler sizi destekleyecek. Olaylara daha farkl? aç?lardan bakabilirsiniz. Hareketli bir gün geçireceksiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Çal??malar?n?z? istedi?iniz gibi sürdürmeye devam edeceksiniz ve bu arada eski projelerinizi gerçekle?tirmek için kararl? davranmay? ba?aracaks?n?z. Sizi engelleyen ki?iler olabilir veya geli?meler olmas? gerekenden daha yava? olabilir. Ancak dirayetli ve azimli bir tav?r içinde olacaks?n?z ve bu arada baz? al??kanl?klar?n?z? de?i?tireceksiniz. Di?leriniz ile ilgili bak?m, tedavi benzeri konular ile ilgilenebilirsiniz. Ayr?ca sa?l???n?za özen göstermeniz gerekiyor. Bask? hissetti?iniz durum ile ilgili dü?ünceleriniz de?i?ebilir ve böylece eski kararlar?n?z hakk?nda baz? de?i?iklikler yapabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Eviniz veya i? yerinizde baz? düzenlemeler yapabilirsiniz. Gelece?e yönelik uzun soluklu projeleriniz olabilir ve daha önce yapm?? oldu?unuz planlar?n?z? uygulamak için sab?rl? ve kararl? çal??malar yapabilirsiniz. Bu arada sayg? duydu?unuz ki?ilerin yard?m?n? isteyebilirsiniz. Büyükleriniz ile aran?zdaki ili?kiler daha s?cak olacak. Baz? kar???kl?klar olsa bile bunlar?n üzerinde fazla durmayacaks?n?z. Sistemli ve disiplinli bir tav?r içinde çal??malar?n?z? sürdürmeyi ba?aracaks?n?z.
TERAZİ BURCU YORUMU
Çevrenizin ç?lg?nl?k olarak de?erlendirece?i türden istekleriniz olabilir ve harekete geçebilirsiniz. Fakat isteklerinizi gerçekle?tirmeniz pek kolay olmayabilir. Çünkü sorumluluklar?n?z? hat?rlatan durumlar ile kar??la?abilirsiniz ve bu nedenle kararlar?n?z? de?i?tirmeniz gerekebilir. Farkl? kültürler ve bilmedi?iniz konulara yönelik ara?t?rma yapan ki?iler ilginizi çekecek. Çe?itli seminerlere ve e?itim programlar?na kat?labilirsiniz veya konu hakk?nda çe?itli ara?t?rmalar yapabilirsiniz. Bu arada seyahat programlar? yapabilirsiniz. Ancak harekete geçmek için acele etmeyin. Sürprizler de?i?tirici olabilir.
 
AKREP BURCU YORUMU
Güne hevesli ba?layacaks?n?z ve önem verdi?iniz ki?iler veya konular ile ilgileneceksiniz. Ald???n?z baz? haberler kafan?z? kar??t?rm?? olabilir. Ancak sab?rl? ve dirayetli davranmay? ba?arabilirsiniz. Bu arada dü?ünceleriniz de?i?ebilir ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Büyüklerinizin veya kar??la?t???n?z baz? olaylar?n sizi engelledi?ini dü?ünebilirsiniz. Fakat sab?rl? olun ve karar vermek için acele etmeyin. Daha iyimser ve anlay??l? davranmak için gayret gösterin. Özellikle parasal sorunlar?n?z? sevdiklerinize yans?tmaktan kaç?nmal?s?n?z.
YAY BURCU YORUMU
Bugün dikkatinizi yapman?z gereken i?lere odaklayacaks?n?z ve çe?itli programlar yapacaks?n?z. Planlar?n?z? arkada?lar?n?za anlatabilirsiniz ve ikna edici olabilirsiniz. Ekip çal??malar?nda ba?ar?l? olaca??n?z bir dönemdesiniz. Arkada?lar?n?z ile bulu?abilir ve yak?nlar?n?z?n yard?m?n? isteyebilirsiniz. Yap?c? ve olumlu tav?rlar?n?z ile hem güçlü ki?ileri etkileyeceksiniz, hem de arkada?lar?n?z?n deste?ini alacaks?n?z. Kendi içinizde duygusal karma?a olabilir fakat duygular?n?z? çevrenizdeki ki?ilere yans?tmayacaks?n?z ve isteklerinizi gerçekle?tirmek için kararl? davranacaks?n?z. Moraliniz giderek yükseliyor.
OĞLAK BURCU YORUMU
Güne heyecanl? ve istekli ba?layacaks?n?z. Fakat duygular?n?z? denetlemek için gayret göstermeniz gerekiyor. Özellikle gün içinde kar??la?t???n?z olaylara duygusal tepkiler göstermeseniz iyi olacak. H?rsl? ve zorlay?c? bir tav?r içinde bulunmay?n ve sab?rl? olun. Çünkü geli?meler sizin bekledi?iniz kadar h?zl? olmayabilir. Veya daha önce hesaplamad???n?z durumlar ortaya ç?kabilir. Sab?rl? ve sakin davranmay? ba?arabilirseniz, isteklerinizi gerçekle?tirmeniz mümkün olacak. Bu arada yapabilece?inizden daha büyük sorumluluklar alman?z mümkün. Veya olabileceklerden daha fazla beklentileriniz olabilir. Fakat sayg? duydu?unuz ki?ilere dan??abilirsiniz ve onlar?n tavsiyesini alabilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Eski fikirleriniz ve özellikle büyükleriniz ile ilgili dü?ünceleriniz derinle?ebilir. Çocukluk günlerinizi hat?rlayabilirsiniz ve eski arkada?lar?n?z ile haberle?ebilirsiniz. Bu arada önem verdi?iniz ki?ilerin sa?l??? ile ilgilenmeniz gerekebilir. Veya size ihtiyac? olan yak?nlar?n?za yard?mc? olman?z gerekebilir. Bu arada i? arkada?lar?n?z, çocuklar ve kom?ular?n?z ile aran?zda ç?kabilecek anla?mazl?klar kafan?z?n kar??mas?na neden olabilir. Fakat ya?am enerjinizin yükseldi?i bir dönemdesiniz ve sorunlar ile ba?a ç?kabilecek gücü içinizde hissedeceksiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Güne keyifli ba?layacaks?n?z ve yapman?z gereken i?ler ile ilgileneceksiniz. Daha önce ortaya ç?km?? olan kar???kl?klar? çözümlemek için sab?rl? ve dirayetli davranmay? ba?aracaks?n?z. Ayr?ca büyükleriniz ve otoriteyi temsil eden kurumlar ve ki?iler sizi destekleyecek. Bugün kar??la?t???n?z olaylar size geçmi?i hat?rlatabilir. Veya siz aile köklerinizi ara?t?rabilirsiniz. Tarih, eski medeniyetler, kültürler hakk?nda çe?itli ara?t?rmalar yapabilirsiniz ve yabanc? ülkelere gitmeyi arzu edebilirsiniz. Bugün ciddi konular ile ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumluluk gerektiren i?lerinizi yapmak için uygun zaman.  

Mor Mendil – Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık