• ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
yorum ikonu
2016 Gelinlik Koleksiyonları | Mor Mendil - Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık: […] 2016 Kabarık Gelinlik Modelleri […]
2015-07-23 22:12:31
yorum ikonu
2016 Gelinlik Koleksiyonları | Mor Mendil - Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık: […] 2016 Gelinlik Modelleri […]
2015-07-23 22:11:17
yorum ikonu
Yanındayız Doğu Türkistan | Mor Mendil - Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık: […] Bu Günler de Doğu Türkistan […]
2015-06-30 22:35:32
ASTROLOJİ
 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
Olaylara farkl? aç?lardan bakacak ve rahats?zl?k duysan?z bile kar??la?t???n?z olaylar?n sizi özgürle?tirdi?ini dü?üneceksiniz. ?lginç konular ve yarat?c?l??? yüksek ki?iler dikkatinizi çekebilir. Bugün isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Dostlar?n?zla haberle?ebilir ve keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Yeni projeler yapabilir ve planlar?n?z? sevdiklerinize anlatabilirsiniz. Kendinize olan güveninizin yükseldi?i bir dönemdesiniz. Karamsar duygulardan uzakla??p keyif ald???n?z konularla ilgilenirseniz, ba?ar?l? olacaks?n?z. Sizin için projeler zaman?. Ayr?ca isteklerinizi dostlar?n?za anlatabilirsiniz ve ili?kilerinizi daha s?cak hale getirebilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Duygusal ve al?ngan bir tav?r içinde olabilirsiniz. Fakat sorumluluklar?n?z? gerçekle?tirmek için daha fazla gayret göstermeniz gerekebilir ve sab?rl? olmal?s?n?z. Kariyer yapmak ve sosyal statüsünü yükseltmek isteyenler yeni at?l?mlarda bulunabilir ve f?rsatlarla kar??la?abilirler. Asl?nda kendinizi güçlü hissedecek ve giri?imde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaks?n?z. ?steklerinizin pe?inden gidebilir ve güç sahibi olanlar?n deste?ini alabilirsiniz. Özellikle burcun birinci ve ikinci on günlük devresinde do?mu? olanlar al?m, sat?m ve yat?r?m benzeri konular ile ilgilenebilir ve kar??la?t?klar? ki?ilerden etkilenebilirler.
İKİZLER BURCU YORUMU
Kendinize olan güveninizin yükseldi?i bir dönem ve elinizi çabuk tutun. Uygulamak istedi?iniz planlar? ertelemeyin ve fikirlerinizi geli?tirmek için çal???n. Özellikle projelerinizi uygulamak için uygun ko?ullar?n meydana geldi?i bir dönemdesiniz. Sevdikleriniz sizi destekliyor. Dostlar?n?z?n önerilerini gözden geçirebilirsiniz ve çok çe?itli fikirler ile kar??la?abilirsiniz. Farkl? fikirler kafan?z? kar??t?rabilir fakat sürpriz geli?meler sizi kayg?lar?n?zdan uzakla?t?racak ve kendinize olan güveniniz yükselecek. ?lginç çözümlerinizi uygulamak için harekete geçebilirsiniz ve yap?c? bir tutum içinde bulunabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Heyecanl? olaca??n?z bir gün. Kar??la?t???n?z ki?iler ve olaylar duygular?n?z? harekete geçirecek. ?lginç a?k maceralar? size çekici gelebilir ve marjinal ki?ilerden etkilenebilirsiniz. Farkl? ortamlar ve yarat?c? ki?ilerden etkileneceksiniz. Ya?ant?n?zda önemli de?i?iklikler yapmak istedi?iniz bir dönemdesiniz. F?rsatlar? iyi de?erlendirmek için gayret gösterin ve detaylara tak?l? kalmay?n. Asl?nda hayallerinizi gerçekle?tirmeniz mümkün. Sezgilerinize güvenin ve isteklerinizi gerçekle?tirece?inize olan inanc?n?z? yükseltin. Güç mücadelesi gerektiren ortamlardan uzak durun.
ASLAN BURCU YORUMU
Arkada?lar?n?z ile ileti?iminiz kuvvetli olacak. Ekip çal??malar? ve yapaca??n?z organizasyonlar ile ilgili çal??malar?n?z? h?zland?rabilirsiniz. Özellikle gelece?e yönelik büyük organizasyonlar yapabilirsiniz. Ald???n?z sorumluluklar?n bask?s?n? hissedebilirsiniz. Fakat önemsenmek istedi?iniz bir dönemdesiniz ve ciddi i?ler yapmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Projelerinizi yak?nlar?n?za anlatabilirsiniz ve güçlü ki?ilerin deste?ini alabilirsiniz. Bu arada baz? al??kanl?klar?n?z? de?i?tirmeniz gerekebilir ve duygular?n?z derinle?ebilir. Fakat yap?c? davranmay? ba?acaks?n?z.
 
BAŞAK BURCU YORUMU
Gizli niyetleriniz olabilir ve dü?ünceleriniz derinle?ebilir. Bu arada duydu?unuz haberler ve kar??la?t???n?z olaylara itiraz etmeden önce iyi ara?t?r?n ve aceleci davranmay?n. Yanl?? anlamalar olabilir. Asl?nda zihinsel aç?dan yükseldi?iniz bir dönem ve pek çok detay? dü?ünürken kayg?lar ortaya ç?kabilir. Fikirlerinizi ortaya koymadan önce bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Bugün uzaklarda ya?ayan yak?nlar?n?z ile haberle?ebilirsiniz veya arkada?lar?n?z ile ilgili duyaca??n?z haberlerden etkilenebilirsiniz. Bu arada size ihtiyac? olan yak?nlar?n?z ile ilgilenmeniz gerekebilir. Ele?tirici bir tav?r içinde bulunmasan?z iyi olacak.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün alaca??n?z haberler keyfinizi yerine getirecek. ?leti?im ve haberle?me trafi?inizin hareketli olaca?? bir dönemdesiniz. Dikkatiniz yüksek olacak. Böylece duygular?n?z? akl?n?z ile denetlemeyi ba?aracaks?n?z. Projelerinizi gerçekle?tirmek için büyük bir gayret içine girebilirsiniz. Bu arada güç mücadelesi yapmasan?z iyi olacak. Sab?rs?z ve tahammülsüz bir tav?r içinde bulunmaktan kaç?n?n ve duygular?n?z? denetlemek için gayret gösterin. Sürpriz a?klar ve heyecan verici maceralar size çekici gelecek. Ani de?i?iklikler olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Güne heyecanl? ba?layacak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Kay?plar veya kazançlara yönelik hayalleriniz olabilir. Ancak hayal gücünüzün yükseldi?i bir dönemdesiniz ve geli?en olaylar ideallerinizi sorgulaman?za neden olabilir. Ancak kar??la?t???n?z olaylar? ?ans olarak görebilir ve f?rsatlar? de?erlendirmeyi ba?arabilirsiniz. Bu arada üzerinizde hissetti?iniz bask? sayesinde bak?? aç?n?z? de?i?tirmeyi ba?arabilirsiniz ve zor gibi görünen durumun sizin için bir f?rsat oldu?unu anlayabilirsiniz. Bu arada hem sosyal çevreniz de?i?iyor hem de yenilendi?inizin fark?na varacaks?n?z ve al??kanl?klar?n?z? de?i?tireceksiniz.
 
YAY BURCU YORUMU
Bugün duygular?n?z de?i?iyor ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaks?n?z. Giri?imde bulunmak istedi?iniz konularla ilgili aceleci olabilirsiniz. Fakat bütün sab?rs?zl???n?za ra?men yap?c? ve olumlu davranmay? ba?aracaks?n?z. Sevdiklerinizin s?cak ilgisi ve deste?i moralinizi yükseltecek ve giri?imde bulunmadan önce dostlar?n?z?n yard?m?n? isteyeceksiniz. Bu arada sürprizler keyfinizi yerine getirecek ve olaylar hayata bak?? aç?n?z? de?i?tirmenize yard?mc? olacak. Asl?nda ani de?i?ikliklerden rahats?zl?k duysan?z bile kendinizi ke?fedece?iniz bir dönemdesiniz. ?lginç teklifler ile kar??la?m?? olabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Güne keyifli ba?layacaks?n?z ve bugün dikkatinizi yapman?z gereken pratik i?lere odaklayacaks?n?z. Ani de?i?iklikler sizi rahats?z etse bile olaylara bak?? aç?n?z? tamamen de?i?tirebilirsiniz ve stratejinizi gözden geçirebilirsiniz. Fakat sert ve mücadeleci bir tav?r içine girmeseniz iyi olacak. Sezgilerinize güvenin ve sorunlar? büyütmekten kaç?n?n. Bu arada parasal sorunlar ve baz? kar???kl?klar olabilir fakat olaylar?n de?i?tirici etkisine direnç göstermek yerine yap?c? davranmaya gayret edebilirsiniz. Tutkulu ve h?rsl? bir tav?r içinde bulunmaktan kaç?n?n duygular?n?z? denetlemek için gayret gösterin. Radikal de?i?iklikler yapabilirsiniz fakat sab?rl? olman?z gerekiyor.
KOVA BURCU YORUMU
Özgür olmak için kuvvetli arzular duyacaks?n?z ve sizi özgürle?tirece?ini dü?ündü?ünüz projeler yapacaks?n?z. Fikirlerinizi arkada?lar?n?za anlatabilirsiniz ve isteklerinizi heyecanl? bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Bu arada en derin duygular?n?z ve istekleriniz uyanabilir ve baz? duygular?n?z? gizlemek isteyebilirsiniz ancak kar??la?t???n?z olaylar ve ki?iler isteklerinizi ortaya koyman?za neden olacak. Asl?nda fikirlerinizi ho? bir biçimde ortaya koyabilirsiniz ve etkileyici olabilirsiniz. Bu arada sürprizler olabilir ve eski isteklerinizi gerçekle?tirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Güne heyecanl? ve istekli ba?layacaks?n?z. Bugün kar??la?t???n?z olaylar veya görmü? oldu?unuz rüyalar sizi etkileyecek ve giri?imde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaks?n?z. Projeleriniz ile ilgili ara?t?rma, geli?tirme çal??malar? yapabilir, fikirlerinizi heyecanl? bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Ancak projelerinizi ilgisi olmayan ki?ilere anlatmasan?z iyi olacak. Çünkü kendi fikirleri ile kafan?z? kar??t?rabilirler ve f?rsatlar? kullanman?z zor olabilir. Bugün hareketli bir gün geçireceksiniz. Eviniz, çocuklar ve yak?nlar?n?z ile ilgilenebilirsiniz. Ayr?ca size ihtiyac? olan arkada?lar?n?za yard?mc? olman?z gerekebilir. Dikkatinizi yükseltin.
 

Mor Mendil – Kadın, Moda, Güzellik, Magazin, Sağlık